Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu


1

 YETERLİLİĞİN ADI

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

2

 REFERANS KODU

17UY0299-5

3

 SEVİYE

5

4

 ULUSLARARASI

SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3322 (Ticari Satış Temsilcileri)

7

 A)YAYIN TARİHİ

26.04.2017

 B)REVİZYON NO

-

 C)REVİZYON TARİHİ

-

8

 AMAÇ

Motorlu kara taşıtı alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 
  • Eğitim             sistemine,       sınav   ve             belgelendirme kuruluşlarına 

 referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

9

 

 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

 

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu (Seviye 5)

12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu (Seviye 5)

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu (Seviye 5)

 

10

 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

 

 YETERLİLİĞİN YAPISI

 

 11-a) Zorunlu Birimler 

 

17UY0299-5 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 

17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

 

 11-b) Seçmeli Birimler 

 

17UY0299-5 /B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

 

 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

 

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur. İsteyen adaylar ayrıca seçmeli birimi de alabilirler.

 

12

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen

 

adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 

13

 

 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

 

14

 GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.  Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

15

 BELGE YENİLEMEDE

UYGULANACAK ÖLÇME-  DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, 
  2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) 

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.